barnautica spricht deutsch   barnautica speaks english
 
 
 
 
 
 

Auteursrechten en intellectueel eigendom
Op de inhoud en vormgeving van deze webpagina’s, de daarin opgenomen gegevens en informatie zoals teksten, afbeeldingen, grafische vormgeving, geluid- en videofragmenten, logo’s, beeldmerken en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Barnau Management BV is eigenaar van deze auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten of heeft toestemming van de rechtmatig eigenaar om de gegevens en informatie te gebruiken. Het maken van inbreuk op deze rechten is strafbaar.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend wordt verstaan het al dan niet tijdelijk kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins gebruiken van de gegevens wordt gezien als een inbreuk op de auteurs rechten en intellectuele rechten en privacy. Voor dergelijk gebruik is vooraf schriftelijke toestemming van  Barnau Management BV, vereist.
Het is verder uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze webpagina’s.

Koppelingen naar webpagina’s van derden
De webpagina’s kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar webpagina’s van derden.  Barnau Management BV heeft geen zeggenschap over deze webpagina’s.  Barnau Management BV is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze pagina’s en sluit iedere aansprakelijkheid die daar betrekking op heeft uit.

Misbruik
Barnau Management BV zal haar rechten, daar waar zij dat nodig acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. Barnau Management BV behoudt zich verder het recht voor om bij misbruik het gebruik van de webpagina’s te ontzeggen en/of het gebruik van bepaalde diensten die op de webpagina’s worden aangeboden te ontzeggen. Dien ten gevolge zal Barnau Management BV de toegang tot de webpagina’s monitoren en mogelijk blokkeren.


Uitsluiting van aansprakelijkheid
Barnau Mangement BV geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie die zij verstrekt op haar webpagina’s. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Bezoekers van de webpagina’s zijn op basis van hun onderzoeksplicht gehouden de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren alvorens daaraan conclusies te verbinden dan wel al dan niet tot een handeling over te gaan.

Barnau Management BV sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor:

  • de op haar webpagina’s verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
  • de inhoud en/of juistheid van de door derden op de webpagina’s van Barnautica geplaatste gegevens en informatie zoals, teksten, afbeeldingen, grafische vormgeving, geluid en videofragmenten, beeldmerken en logo’s, software en andere objecten, alles in de ruimste zin;
  • al dan niet vermeende schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek van de webpagina’s of, het al dan niet tijdelijk, niet kunnen verkrijgen van toegang tot de webpagina’s;
  • Wijzigingen en aanvullingen aangebracht op ieder gewenst moment en met onmiddellijke ingang, zonder enige kennisgeving vooraf.

Toepasselijkheid
Daar waar in bovenstaande genoemd wordt “Barnau Management BV” wordt tevens bedoeld Barnautica Yachting. Door deze webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van deze webpagina’s en de werking van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

 

 

 

 

 

 

 

disclaimer

sitemap